NOWOCZESNA I RZETELNA
OBSŁUGA
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


OFERTA

W ramach administrowania nieruchomością świadczymy pełen zakres usług, który dostosowany jest do wymagań stawianych nam przez Właścicieli nieruchomości. Obejmuje on:

1. POMOC W ORGANIZOWANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

- pomoc w przejęciu nieruchomości od poprzedniego administratora,
- czynności związane z uzyskaniem numeru REGON i NIP oraz aktualizacja danych Wspólnoty do GUS i Urzędu Skarbowego,
- założenie rachunku bankowego w wybranym przez Wspólnotę banku,
- pomoc w tworzeniu i zmianach statutu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego,


2. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

- prowadzenie ewidencji właścicieli lokali,
- potwierdzanie uprawnień do przebywania w lokalu,
- reprezentacja Wspólnoty na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed organami administracji samorządowej,
- weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
- przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
- wyszukiwanie lokali przeznaczonych na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej,
- przygotowywanie uchwał niezbędnych do realizacji planu gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z użytkowaniem zarządzanego zasobu,


3. OBSŁUGA FINANSOWA

- prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów,
- przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo -finansowych) i korekt tych planów,
- przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty,
- przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych,
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
- analizowanie i nadzór nad windykacją należności dla nieruchomości,
- rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu:
  * kosztów utrzymania nieruchomości,
  * kosztów zużytych mediów,
  * funduszu remontowego,
- wydawanie zaświadczeń właścicielom i użytkownikom lokali,
- nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych,
- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym (CIT-2, CIT-8, CIT-8/0 PIT-4R, PIT-11),


4. OBSŁUGA BANKOWA

- przygotowywanie przelewów,
- zakładanie lokat dla Wspólnoty,


5. OBSŁUGA PRAWNA

- prowadzenie windykacji,
- przygotowywanie opinii prawnych,
- dochodzenie na drodze sądowej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego,


6. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i kosztów funduszu remontowego poprzez:

- wystawianie rachunków na okres ustalony przez Wspólnotę Mieszkaniową (miesięcznie, kwartalnie, rocznie),
- naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności w wysokości ustalonej uchwałą wspólnoty,
- dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień,


7. OBSŁUGA TECHNICZNA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

- prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
- prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
- przechowywanie dokumentacji nieruchomości,
- zlecanie i nadzór nad :
  * kontrolami technicznymi,
  * okresowymi przeglądami nieruchomości,
  * przeglądami urządzeń technicznych nieruchomości,
  * usuwaniem awarii i ich skutków,
  * utrzymaniem porządku i czystości części wspólnej,
  * pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
  * nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości.
- analizowanie, doradzanie i według potrzeb, opracowywanie działania wobec dostawców usług do nieruchomości,
- przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
- zbieranie i weryfikacja ofert dotyczących umów o dostawy i roboty na rzecz nieruchomości w tym termomodernizacje,
- pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi, a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
- organizacja i nadzór nad remontami i naprawami budynku zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali,


8. DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA

- opracowanie planów zarządzania nieruchomością,
- wskazywanie najkorzystniejszych ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną oraz utrzymanie ich ciągłości,


Jeżeli powyższe czynności związane z administrowaniem znalazły odzwierciedlenie w Państwa oczekiwaniach, z przyjemnością zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą.

OFERUJEMY PAŃSTWU USŁUGI ADMINITRACYJNE W CENIE
od 0,60 zł/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie.

Tutaj znajdziesz propozycję Umowy o administrowanie nieruchomością.

Copyright 2012-2016 © DomLux sp. z o. o. | Wszelkie prawa zastrzeżone